Strafferett: Bistandsadvokat

Strafferett: Bistandsadvokat

Hva gjør jeg når jeg er utsatt for en straffbar handling? Hva gjør jeg når barnet mitt er utsatt for overgrep eller en annen straffbar handling?

En bistandsadvokat skal ivareta offeret i en straffesak, både under politiets etterforskning og i retten. Offeret kalles for fornærmede. På samme måte skal en bistandsadvokat ivareta de etterlatte etter en person som er død som følge av en straffbar handling.

I visse saker om seksuelle overgrep eller grov vold kan fornærmede ha krav på at retten oppnevner en bistandsadvokat. Dette gjelder både voksne og barn. Også hvis det foreligger andre særlige forhold, kan retten oppnevne en bistandsadvokat.

Også selv om du ikke har krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat betalt av et offentlige, har du rett til å ha med deg en advokat etter eget valg hvis det gjør deg tryggere.

Vi kan innhente politiets saksdokumenter slik at du kan gjennomgå disse på vårt kontor. Det er viktig å være godt forberedt før en straffesak, både i forhold til bevissituasjonen og i forhold til selve prosessen. Må du vitne? Kommer tiltalte til å høre på? Hvordan gjennomføres en rettssak? Hvem kan høre på?

Under rettssaken kan bistandsadvokaten stille spørsmål til tiltalte, vitner eller sakkyndige, noe som gjelder uavhengig av om det blir fremmet erstatningskrav i saken eller ikke.

Har du hatt utgifter som følge av den straffbare handlingen? Under etterforskningen bør du fremskaffe dokumentasjon av betydning for et eventuelt erstatningskrav som kan tas med i straffesaken. En bistandsadvokat kan fremme kravet på dine vegne, eller bidra til at politiet tar det med i straffesaken.

Vi har betydelig erfaring med både strafferett og straffeprosess.