Barnevern

Barnevern

En barnevernssak begynner som regel med en bekymringsmelding til den lokale barneverntjenesten, enten fra skole, SFO, en nabo, politiet, deg selv, eller en anonym person. Det opprettes en undersøkelsessak hvor du blir innkalt til å møte, og hvor du blir konfrontert med de bekymringene som har kommet frem. Vi kan bistå med råd og veiledning til dette.

Barneverntjenesten kan ønske å sette inn hjelpetiltak i hjemmet. Er dette noe du bør takke ja til? Hvilke muligheter finnes for hjelp, foreldreveiledning, kurs eller økonomisk støtte? I denne undersøkelsesfasen dekkes ikke en advokat av staten, men du har rett til å benytte advokat likevel.

Hvis barneverntjenesten bestemmer at de skal overta omsorgen, enten ved en akuttplassering eller at barnet bør bo i fosterhjem, fattes et vedtak. Slike vedtak har klagerett som vi kan hjelpe med. Ta kontakt så snart slike vedtak foreligger hvis du vil benytte deg av klageadgangen.

Hvis det blir et tvangsvedtak som skal behandles i fylkesnemnda, vil fylkesnemnda oppnevne en advokat for deg som staten betaler. Det er da viktig med en advokat som kjenner deg og saken din godt fra før. Vi har lang erfaring med slike prosesser og kan veilede deg og hjelpe deg med å få fram ditt syn i saken.